Om SRU: Statlige styrer, råd og utvalg

Denne basen inneholder oversikt over hvilke styrer, råd, nemnder og utvalg som finnes i norsk forvaltning, faste og midlertidige. Den gir også en oversikt over hvem som sitter i disse. Basen inneholder de organene som er aktive pr. dags dato, men gir også en oversikt over dem som har funnes siden 2012. Basen inneholder ikke oversikt over styremedlemmer i stiftelser eller i private virksomheter der staten har eierinteresser, som f.eks. Equinor.

Hvorfor en database om styrer, råd og utvalg?

Styrer, råd, nemnder og utvalg kalles ofte den kollegiale forvaltning. Dette er en samlebetegnelse på en rekke ulike former for virksomheter. Det de har til felles, er at de fatter avgjørelser eller fremmer forslag som et kollegium, ikke ved at lederen tar den endelige avgjørelsen. De gir forvaltningen tilgang til spesialisert kompetanse, og de gir mulighet for enkeltpersoner og organiserte interesser å ha innsyn i og påvirke saksbehandling. De bidrar dermed til å gjøre forvaltningen mer åpen. Siden de spiller en så viktig rolle i forvaltingen, er det viktig at opplysninger om offentlig oppnevnte styrer, råd, utvalg og nemnder og medlemmene i disse skal være tilgjengelige for allmennheten i en offentlig, søkbar database.

Hvem er ansvarlige for oppdatering av databasen?

Det er det enkelte departement som legger inn og ajourfører de nødvendige informasjonene om de organene de har ansvar for.

Basen oppdateres kontinuerlig av departementene slik at den alltid skal være aktuell. Det er normalt én kontaktperson i hvert departement som påser at basen er oppdatert og korrekt utfylt. Eventuelle feil meldes til sru@dss.dep.no.

Hvilken informasjon legges inn i databasen?

Alle styrer for forvaltningsorganer skal legges inn i basen. Det gjelder også styrer for selskaper hvor staten er eneste eier. Med selskaper menes aksjeselskap, statsforetak, særlovselskap og helseforetak. Styrer for selskaper hvor staten bare er deleier, tas ikke med i oversikten. Det gjør heller ikke stiftelser.

Som nemnder betegnes gjerne organer som behandler klager eller fører tilsyn. Departementene registrerer de rådene de har oppnevnt eller har ansvar for. Det er viktig å skille mellom styrer og råd. Styrer vil ha ansvar for å utnevne leder og kontrollere virksomhetens arbeid. Utvalg fatter ikke vedtak, og arbeider oftest med utredninger, granskning eller kontroll. Kommisjon eller ekspertgruppe/ -utvalg er gjerne synonymt med utvalg. Interne arbeidsgrupper registreres ikke i basen.

I basen registreres alle personer, faste og vara, som er med i styrer, råd, nemnder og utvalg. Basen inneholder data om navn på medlemmene, alder, kjønn, bosted (postnummer), funksjon i organet, funksjonstid, organ som har oppnevnt vedkommende og arbeidsgiver. Det er også informasjon om bakgrunnen for oppnevning.

Mer informasjon?

Ønsker du ytterligere informasjon om et kollegialt organ kan du kontakte det departementet som er ansvarlig for det aktuelle organet.

Drift

Tjenesten driftes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har redaktøransvaret for tjenesten. 

Åpne data

Innhold fra tjenesten kan fritt bearbeides til egne formål, for eksempel til forskningsformål og andre analyser. For vilkår for gjenbruk av data, se bruksvilkår.