Dokumentasjon for Styrer, råd og utvalg (SRU)

Hent data for Regjeringens styrer, råd og utvalg og deres medlemmer.

Bruk av API

For å benytte deg av Regjeringens API må du registrere deg. Du vil da motta en API-nøkkel på den oppgitte e-postadressen. Registrer deg her.

Swagger

Swagger UI er et open source rammeverk som gjør det lett å dokumentere funksjonalitet i APIet, samtidig som det gjør det lettere for utviklere å oppdage funksjonalitet i APIet.

Swagger (dokumentasjon for API)

Detaljert beskrivelse

Her finner du detaljert beskrivelse av datasett som er tilgjengelig fra API som er knyttet til styrer, råd og utvalg og deres medlemmer.

Eksporter liste med organer

 • minfradatotid
 • maxfradatotid
 • mintildatotid
 • mintildatotid
 • datotid («snapshot»)

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/organer/?datotid=2012-01-01&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder en liste med generell informasjon om organer. Organmedlemmer, møter og utgifter er ikke med her. Se beskrivelse av et enkelt organ nedenfor for detaljer.

Forespørsel uten tidsparametere returnerer alle dagens aktive organer, antar «snapshot» nåtid.

Eksporter informasjon om et spesifikt organ

Eskporter informasjon om et spesifikt organ med utgangspunkt i en kjent id. Her kan man ha med parametere som gjør at medlemmer, møter, utgifter og språkvarianter for organets navn blir med i datasettet:

 • medlemmer
 • aktivitet
 • okonomi
 • sprak

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/organ?organId=ORGAN_00001849_1893_01_01&organMedlemmer=true&organAktivitet=true&organOkonomi=true&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder generell informasjon om organet; navn, type, undertype, etableringsår osv., samt eventuelle lister med medlemmer, møter, utgifter osv.

Organ

id
Eksempel: "ORGAN_00001849_1893_01_01"

registreringsnummer
Internt løpenummer for registrering av organ. Eksempel: 1849

navn
Eksempel: "Norges Skytterstyre"

primar_sprak_type
Se beskrivelse av språk type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «SPRAKTYPE_NB»

departement_id
Departementet organet er underlagt. Eksempel: "DEP_FD_1885_09_01"

departement_avdeling_id
Avdelingen organet er underlagt. Eksempel: "AVD_AKJ_1885_09_01_DEP_FD_1885_09_01"

permanent
Indikerer om dette er et permanent organ. Eksempel: ‘true’|’false’

oppnevnt_av_type
Se beskrivelse av organ oppnevnt av type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGEOPPNEVNT_SAMETING»

etablering_dato
Dato for etablering. Eksakt dato er ikke registrert, bare år gjelder. Eksempel: "1893-01-01"

opphor_dato
Eventuell dato for opphør. Eksakt dato blir ikke registrert, bare år gjelder. Eksempel: ‘null’

etablering_ar
Etableringsår for organ. Eksempel: "1893"

opphor_ar
Eventuelt år for opphør av organ. Eksempel: ‘null’

medlem_oppnevnelse_varighet
Definert som antall år pluss antall måneder pluss antall dager. Eksempel: "Y_2_M_0_D_0"

post_adresse
Eksempel: "Det frivillige skyttervesen, Postboks 298 Økern, 511"

epost_adresse
Eksempel: ‘null’

kontaktperson_navn
Eksempel: ‘null’

kontaktperson_epost_adresse
Eksempel: ‘null’

antall_medlemmer
Eksempel: "8"

antall_vara_medlemmer
Eksempel: "7"

type
Se beskrivelse av organ type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGTYPE_STYRE»

under_type
Se beskrivelse av organ under typer under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGSTYRETYPE_ORDFORVALTNING»

vedtak_type
Se beskrivelse av organ vedtak type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGVEDTAK_KLAGEINSTANS»

sekretariat_type
Se beskrivelse av organ sekretariat type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGSEKRETARIAT_EGET»

hjemmel_type
Se beskrivelse av organ hjemmel type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGHJEMMEL_LOV»

interesse_representasjon_blant_medlemmer
Eksempel: ‘false’|’true’

geografisk_virkeomrade_type
Se beskrivelse av organ geografisk virkeområde type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGGEOSCOPE_NORDISK»

sammensetning_type
Se beskrivelse av organ sammensetning type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGSAMENSETNING_DEPOFFENTLIG»

mandat_kort_tekst
Eksempel: "Styret skal fordele statsbidraget ..."

mandat_url
Eventuell lenke til fullstendig mandat. Eksempel: ‘null’

ekstern_nettside_url
Eksempel: "https://www.dfs.no/om-dfs/organisasjon/norges-skytterstyre/"

id_pa_regjeringen_nettside
Side id på www.regjeringen.no. Eksempel: "2600045"

medlem_liste
Se definisjon av organ medlem under

aktivitet_liste
Se definisjon av organ aktivtet under

okonomi_liste
Se definisjon av organ økonomi under

sprak_liste
Liste med språk for alternative navn på organ. Se definisjon av organ språk under

Organmedlem

Eksempel: Marin Stav

id
Eksempel: "ORGMED_MAR_STA_1994_01_01_ORGAN_00001849"

person
Se tidligere beskrivelse av person datasettet

verv_type
Se beskrivelse av organ medlem verv type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGMEDVERV_MEDLEM»

personlig_vara_for_organ_medlem_id
Eksempel: ’null’ eller ’PERSON_KS_HO’

oppnevnt_av_type
Se beskrivelse av organ medlem oppnevnt av type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGMEDOPPNEVNT_STORTING»

oppnevnelse_grunn_type
Se beskrivelse av organ medlem oppnevnelse grunn type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGMEDGRUNN_FAGLIG»

institusjon_type
Se beskrivelse av organ medlem institusjon type under støttedata typer for organer. Eksempel id: ‘null’ eller «ORGMEDINST_STATKOMMUNE»

stilling
Eksempel: "underdirektør"

arbeidsgiver_navn
Eksempel: "Forsvarsdepartementet"

arbeidsgiver_organisasjon_id
Kan typisk være organisasjonsnummer for norsk arbeidsgiver. Eksempel: ‘null’

fra_dato
Startdato for medlemskap. Eksempel: "1994-01-01"

til_dato
Eventuell sluttdato for medlemskap. Eksempel: "2004-11-22"

Organaktivitet

id
Eksempel: "ORGAKTIV_00001849_2016_01_01"

type
Se beskrivelse av organ aktivitet type under støttedata typer for organer. Eksempel id: «ORGAKTIVITETTYPE_MOTE»

antall
Eksempel: 8

dato
Dato for aktivitet hendelse registrering. Eksempel: "2016-01-01"

Organøkonomi

Id
Eksempel: "ORGOKONOMI_00001849_2014_12_31"

type
Se beskrivelse av organ økonomi type under støttedata typer for organer. Eksempel id: «ORGOKONOMITYPE_UTGIFT»

belop_nok
Eksempel: "970640"

dato
Dato for økonomi hendelse registering. Eksempel: "2014-01-01"

Organspråk

id
Eksempel: "ORGSPRAK_EN_ORGAN_00002018"

organ_navn
Eksempel: "The Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK)"

Eksporter støttedata for organer:

Eksempel url: https://data.regjeringen.no/api/v1/organstottetyper&api_key=abrakadabra

Datasettet inneholder lister med gyldige verdier for ulike typer:

 • organtype (styre, råd etc.)
 • styretype (forvaltning, selskap etc.)
 • radtype (råd til forvaltningen etc.)
 • utvalgtype (utredning, gransking etc.)
 • nemndtype (klage, tilsyn)
 • oppnevntavtype (storting, kongen, departement etc.)
 • vedtaktype (førsteinstans, klageinstans)
 • sekretariattype (eget, annet etc.)
 • hjemmeltype (lov, forskrift etc.)
 • geografiskomradetype (internasjonalt, nordisk, nasjonalt etc.)
 • sammensetningtype (departement, privat etc.)
 • medlemvervtype (leder, medlem, varamedlem etc.)
 • medlemoppnevntavtype (storting, konge, departement etc.)
 • medlemoppnevnelsegrunntype (fag, interesse etc.)
 • medleminstitusjontype ()
 • aktivitettype (møte)
 • okonomitype (utgift)
 • spraktype (bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk)

Dette datasettet gjør det mulig for eksterne brukere å få oversikt over lovlige verdier for de ulike publikasjon relaterte attributt typene.

Alle støttedata typene har følgende parametere:

id
Eksempler på id er «ORGTYPE_STYRE» og «ORGNEMNDTYPE_KLAGE»

navn
Eksempler på navn er «Styre» og «Klage»

navn_pa_engelsk
Foreløpig ikke definert.

aktiv
Brukes for å indikere om typen er i aktiv bruk, eller bare for historisk informasjon.

sortering
Når den er spesifisert kan den brukes for sortering som ikke er alfabetisk.